Thứ Sáu, 24/3/2023
Giải pháp phòng, chống hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh
13/6/2019 21:57' Gửi bài này In bài này
Cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành ngọn đuốc soi đường đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi - Nguồn: bqllang.gov.vn

Nhằm thực hiện mưu đồ đó, các thế lực thù địch tìm cách dựng chuyện, ngụy tạo tài liệu nhằm phủ nhận tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chúng cho rằng, việc Hồ Chí Minh vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào hoàn cảnh Việt Nam là sai lầm, là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của đất nước. Chúng đặc biệt triệt để lợi dụng, khoét sâu những thiếu sót trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và các vụ, việc tiêu cực, tham nhũng xảy ra để xuyên tạc rằng, chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời, không còn phù hợp với xu thế của thời đại. Qua đó, chúng khiến cán bộ, đảng viên và nhân dân dao động, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về thành tựu đổi mới ở nước ta, về mục tiêu, con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Từ đó, lôi kéo, kích động nhân dân vào các hoạt động biểu tình, gây mất ổn định chính trị, xã hội.

Trước hết, phải khẳng định rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Một tư tưởng, hệ tư tưởng được đánh giá là cách mạng, khoa học khi và chỉ khi xuất phát và phản ánh đúng thực tiễn, soi đường cho hoạt động thực tiễn, thúc đẩy thực tiễn phát triển, điều này luôn đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh. Với thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và với một trí tuệ sắc sảo, khả năng tư duy độc lập, sáng tạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu tinh hoa của dân tộc và của nhân loại để hình thành nên hệ thống tư tưởng của mình. Tư tưởng đó là sự thống nhất, quan hệ biện chứng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, không chỉ giải quyết vấn đề lý luận, mà cao hơn là tư duy hành động, giải quyết những vấn đề thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành ngọn đuốc soi đường đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi.

Trong những năm qua, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Điều đó đã chứng minh rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh đã thấm sâu vào phong trào cách mạng Việt Nam, phù hợp với quy luật phát triển của thời đại, để kiến tạo nên một thời đại mới cho dân tộc Việt Nam, là thời đại Hồ Chí Minh, là một mốc son sáng ngời trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đó là một chân lý không ai có thể phủ nhận được. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người là biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết quốc tế, đấu tranh không biết mệt mỏi cho hòa bình và tiến bộ của nhân loại; là hiện thân của chủ nghĩa nhân văn cao cả, đã cống hiến cả cuộc đời mình để đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, mang lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân. Với những cống hiến vĩ đại cho dân tộc và cho nhân loại, với tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã được cả dân tộc ta, cộng đồng quốc tế và nhân dân tiến bộ trên thế giới tôn vinh. Chính vì lẽ đó, những luận điệu xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc thân thế, sự nghiệp của Người chỉ là những luận điệu phi lịch sử, phản khoa học cũ rích, vô giá trị.

Nhằm tuyên truyền, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, trong những năm qua, các thế lực thù địch ráo riết sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi khác nhau, trong đó, chúng tập trung vào số phương thức hoạt động cơ bản sau đây:

Một là, thông qua internet, mạng xã hội để tuyên truyền, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, phát tán những tài liệu phản động bôi nhọ thân thế và sự nghiệp của Người. Các tổ chức phản động lưu vong đã lập nhiều trang web, blog, hàng trăm tạp chí, các báo, nhà xuất bản, đài phát thanh có chương trình tiếng Việt và đặc biệt, chúng triệt để lợi dụng mạng xã hội, như facebook, youtube... lập ra các diễn đàn để tuyên truyền, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hai là, tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, diễn đàn quốc tế xuyên tạc tư tưởng và thân thế, đời tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhất là ở các nước có đông đảo bà con Việt kiều đang sinh sống, làm việc, như Australia, Mỹ, Canada, Pháp...

Ba là, gửi thư ngỏ, tài liệu truyền bá tư tưởng phản động, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh tới các lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta và các cơ quan chức năng trong nước, đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài; thông qua tiếp xúc gặp gỡ các đoàn ra nước ngoài làm việc, tham quan. Qua đó, chúng ra sức rêu rao rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời, lạc hậu, đề nghị Đảng, Nhà nước Việt Nam cần thay đổi bằng hệ tư tưởng mới.

Bốn là, thông qua việc xuất bản các loại báo, tạp chí, sản xuất băng hình ở nước ngoài rồi tìm cách chuyển vào trong nước thông qua nhiều con đường khác nhau, như gửi bưu kiện, bưu phẩm, qua hành lý xách tay… Điển hình như, những năm qua, các tổ chức phản động lưu vong đã sản xuất hàng ngàn đĩa DVD và tìm cách tán phát trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài và chuyển vào trong nước để tuyên truyền, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh và thân thế, sự nghiệp của Người.

Năm là, tìm cách móc nối, mua chuộc các cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất trong Đảng, Nhà nước, số đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị viết bài, tung tin tuyên truyền, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh; kích động tâm lý hoài nghi của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Trong thời gian qua, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước ta, công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Trong đó, các cơ quan chức năng đã tăng cường công tác quản lý an ninh thông tin mạng; triển khai biện pháp phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa nhiều blog, website có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, bắt giữ, xử lý nghiêm minh nhiều đối tượng vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, công tác tuyên truyền và đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh còn tồn tại những hạn chế nhất định, như sự phối hợp giữa các cơ quan ban, ngành trong tuyên truyền và đấu tranh, phản bác còn hạn chế, chưa phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác này. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm mưu, phương thức và tác hại của các quan điểm sai trái, thù địch còn ở mức khiêm tốn. Việc đấu tranh chống hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh và thân thế, sự nghiệp của Người ở một số cơ quan, đơn vị còn nặng về hình thức, chưa đa dạng, phong phú về nội dung; thậm chí có nơi, có lúc còn thiếu sắc bén, tính thuyết phục chưa cao. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, đấu tranh chống hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh và thân thế, sự nghiệp của Người cũng như tác hại của quan điểm sai trái, thù địch đó đối với xã hội còn hạn chế...

Trong những năm tới, nhằm tiếp tục tiến hành “diễn biến hòa bình” ở nước ta, các thế lực thù địch sẽ còn tiếp tục tuyên truyền, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh và thân thế, sự nghiệp của Người. Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cần tập trung vào một số công tác trọng tâm:

Một là, công tác phòng ngừa, đấu tranh chống hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh và thân thế, sự nghiệp của Người luôn phải được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai công tác này một cách thực chất, thường xuyên, liên tục với quyết tâm chính trị lớn, có sức thuyết phục cao, sức lan tỏa sâu rộng. Đặc biệt, cần huy động được rộng rãi trí tuệ, tâm huyết của các nhân sỹ, trí thức và nhân dân tiến bộ trên thế giới tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên tuyền đối nội và đối ngoại nhằm nâng cao nhận thức của các cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài nước về bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh bằng minh chứng cụ thể từ những thắng lợi trong lịch sử dân tộc và trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay; về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng và âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm chống phá nước ta, để từ đó thúc đẩy mọi người tự giác tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh. Tiếp tục phát huy thế mạnh của các kênh thông tin, đặc biệt là tăng cường xây dựng các trang web, các blog, diễn đàn trên mạng xã hội để đăng tải các tin, bài viết phong phú, đa dạng nhằm tuyên truyền về vị trí, tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, khẳng định vị thế, vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạch định đường lối xây dựng và phát triển đất nước; làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh có sức sống mãnh liệt trong đời sống, giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần, tư tưởng của xã hội ta. Qua đó nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho cuộc đấu tranh, phê phán quan điểm, tư tưởng xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh. Gắn kết chặt chẽ cuộc đấu tranh bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh; nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Bốn là, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông, internet và thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực này. Qua đó chủ động phát hiện những hành vi sai phạm, xu hướng lệch lạc của số phóng viên, nhà báo thoái hóa, biến chất; phát hiện các tài liệu, bài viết xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh và thân thế, sự nghiệp của Người để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời. Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các trang mạng độc hại, các blog “đen” thường đăng tải các tin, bài, phim có nội dung xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh.

Năm là, tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, làm cho các tầng lớp nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; không ngừng nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế nhằm khẳng định sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đó là minh chứng sinh động nhất nhằm bảo vệ vị thế, vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh trong nền tảng tư tưởng của Đảng ta, đập tan luận điệu xuyên tạc, chống phá tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vĩ nhân, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa của thế giới. Người là tấm gương đạo đức sáng ngời về đạo đức, phong cách, về sự cống hiến không biết mỏi mệt cho dân tộc ta và cả nhân loại. Vì vậy, công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tình cảm mà còn là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; góp phần thực hiện thắng lợi cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và toàn xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Nguyễn Hữu ThịnhBộ Công an

Video