Thứ Sáu, 24/3/2023
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng chính trị thông qua mạng xã hội cho sinh viên các trường đại học

  TCCSĐT - Mạng xã hội ngày càng trở nên phổ biến và có vai trò quan trọng trong các hoạt động xã hội nói chung và giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên nói riêng. Sinh viên là tầng lớp trí thức, trẻ, năng động khả năng tiếp cận với mạng xã hội nhanh chóng, nên việc sử dụng mạng xã hội như một công cụ hiệu quả để định hướng, giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 hiện nay. Bên cạnh những mặt tích cực mà mạng xã hội mang lại thì vẫn còn những mặt tiêu cực cần phải khắc phục để tạo môi trường lành mạnh cho sinh viên hội nhập và phát triển đúng định hướng. Để phát huy vai trò của mạng xã hội trong việc hình thành tư tưởng của sinh viên rất cần nhưng giải pháp thiết thực, phù hợp và mang tính khả thi.

 • Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong lực lượng công an nhân dân

  TCCSĐT - Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật đảng đối với việc bảo vệ cán bộ, đảng viên, trong suốt quá trình lãnh đạo lực lượng công an nhân dân (CAND), Ðảng ủy Công an Trung ương luôn chú trọng công tác KTGS đối với tổ chức đảng, đảng viên; coi đây là giải pháp hết sức quan trọng để góp phần bảo vệ tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong CAND, bảo đảm cho lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của đất nước.

 • Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh cần thật cụ thể, thực chất và thiết thực

  TCCSĐT - Trong thời gian qua, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều phong trào với các hình thức phong phú, sinh động đã được tổ chức, giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng có dịp tìm hiểu sâu sắc thêm về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ kính yêu, tiếp thu một cách hệ thống tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để học tập và noi theo tấm gương của Người. Tuy nhiên, có thể thấy ở một số nơi, việc noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn rơi vào “bệnh hình thức”, chạy theo thành tích, không thực chất và do vậy, chưa đạt được kết quả như mong muốn.

 • Binh chủng Tăng Thiết giáp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  TCCS - Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống vẻ vang (5-10-1959 - 5-10-2019), trong hơn ba năm qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng Thiết giáp có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo toàn Binh chủng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, tạo sự chuyển biến tích cực về bản lĩnh chính trị, động cơ trách nhiệm, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Binh chủng.

 • Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội - Tiếp cận từ yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

  Thời gian qua, Đảng đã ban hành nhiều văn bản để nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Những kết quả đạt được trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã góp phần khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của các tổ chức này trong giám sát, phản biện xã hội đối với hệ thống chính trị, đóng góp vào thành công của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • Chế độ kiểm tra, đánh giá chính quyền trong việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng - Bài học của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

  TCCS - Tỉnh Ninh Bình hiện có 8 đảng bộ huyện, thành phố, 719 tổ chức cơ sở đảng và 70.666 đảng viên. Trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh đã phát huy tốt vị trí là cơ quan lãnh đạo cao nhất, giữ vững được vai trò lãnh đạo chính quyền thông qua nhiều phương thức khác nhau, trong đó kiểm tra, giám sát, đánh giá chính quyền trong việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng và đang phát huy hiệu quả tích cực.

 • Đề cao trách nhiệm người đứng đầu gắn với hoàn thiện phương thức quản lý chính quyền đô thị trong cải cách hành chính ở thành phố Hải Phòng

  TCCS - Thời gian qua, thành phố Hải Phòng luôn được Chính phủ, Bộ Nội vụ đánh giá là một trong những địa phương có nhiều sáng kiến về cải cách hành chính. Công tác cải cách hành chính đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư và thu hút nhiều dự án lớn vào thành phố, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Có được kết quả này là do thành phố chú trọng thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức theo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu gắn với hoàn thiện phương thức quản lý chính quyền đô thị.

 • Kết quả và kinh nghiệm trong thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở của tỉnh Sơn La thời gian qua

  TCCS - Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại tỉnh Sơn La được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị  - xã hội các cấp quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, sáng tạo, từng bước đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 • Đấu tranh chống thế lực tơ-rốt-xkít bảo vệ đường lối của Đảng (1930 - 1945) và bài học cho đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa dân túy hiện nay

  TCCS - Ở Việt Nam, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (năm 1930), một số người theo xu hướng tơ-rốt-xkít chủ yếu từ Pháp về mưu đồ lập một đảng riêng để chống lại đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản với những khẩu hiệu “tả” để lừa bịp, lôi kéo quần chúng, làm nhân dân lầm tưởng họ là những người cách mạng. Cuộc đấu tranh chống thế lực thù địch là những phần tử tơ-rốt-xkít được Đảng tiến hành kiên quyết, kịp thời vào những năm 1936 - 1939, không những có ý nghĩa bảo vệ hệ tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác  - Lê-nin, bảo vệ đường lối, công tác tổ chức cán bộ của Đảng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng lúc bấy giờ mà còn để lại những bài học có giá trị cho hiện nay.

 • Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Một sinh hoạt chính trị trọng đại trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng

  TCCSĐT - Đến đầu tháng 8-2019, tất cả các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã tổ chức thành công đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng các mục tiêu đề ra. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp diễn ra thành công, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đã thể hiện rõ vai trò xây dựng, củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

 • Về xây dựng tổ chức đảng và phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân hiện nay

  TCCSĐT - Việc Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18-3-2019, “Về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”, đã tạo động lực to lớn thúc đẩy quá trình xây dựng tổ chức đảng và phát triển Đảng tại các doanh nghiệp tư nhân hiện nay. Tuy nhiên, thực tế xây dựng tổ chức đảng và phát triển Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân hiện nay đang gặp phải nhiều khó khăn, thách thức cần phải vượt qua.

 • Nhiều cách làm sáng tạo nơi thành phố mang tên Bác để vượt qua khó khăn, thách thức và phát triển nhanh, bền vững

  TCCSĐT - Với lợi thế vượt trội về tiềm lực kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh đã, đang nỗ lực triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng và cả nước nói chung. Tuy nhiên, trên chặng đường đó, Thành phố cũng đang gặp phải những rào cản kìm hãm sự phát triển chung. Để vượt qua những rào cản đó đòi hỏi Thành phố cần đề ra những bước đi và thực hiện đồng bộ các giải pháp để vững bước trên con đường phát triển.

 • Thực hiện trách nhiệm trước Đảng và nhân dân của đảng viên là đại biểu cơ quan dân cử: Mối quan hệ kép cần xử lý trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

  TCCS - Nói đến hoạt động của Quốc hội, hội đồng nhân dân là nói đến hoạt động mang tính tập thể, quyết định theo đa số. Nhưng bản chất của Quốc hội sẽ quyết định nó hoạt động theo hướng nào và mục đích gì. Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội cũng thể hiện bản chất của Quốc hội và chính đảng mà đại biểu đó đại diện. Đây là mối quan hệ kép cần phải xử lý sao cho hợp lý, phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng hiện nay.

 • Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ vừa “hồng”, vừa “chuyên” hiện nay

  TCCSĐT - 50 năm đã trôi qua, nhưng những tư tưởng trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ vẫn còn nguyên giá trị và có ý nghĩa thời sự sâu sắc. Luận điểm đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên thành lớp người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng", vừa "chuyên" cho thấy một tư duy đặc sắc, mang tầm vóc của nhà tư tưởng vĩ đại Hồ Chí Minh.

 • Lại bàn về tự do báo chí (tiếp theo và hết)

  TCCS - Ngay từ khi báo chí ra đời, vấn đề tự do báo chí đã xuất hiện. Và trong suốt lịch sử tồn tại, phát triển của báo chí, vấn đề tự do báo chí luôn luôn đồng hành như hình với bóng, trở thành chủ đề trung tâm của những cuộc tranh luận quyết liệt, không bao giờ dứt, thậm chí là nguyên nhân của không biết bao nhiêu vụ, việc rắc rối, phức tạp, kể cả tù đày và đổ máu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Video