Thứ Hai, 24/1/2022
Đề cao trách nhiệm người đứng đầu gắn với hoàn thiện phương thức quản lý chính quyền đô thị trong cải cách hành chính ở thành phố Hải Phòng
13/9/2019 17:30' Gửi bài này In bài này
Thời gian qua, thành phố Hải Phòng luôn được Chính phủ, Bộ Nội vụ đánh giá là một trong những địa phương có nhiều sáng kiến về cải cách hành chính - Nguồn: anhp.vn

Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1557/QĐ-TTg, ngày 18-10-2012, của Thủ tướng Chính phủ, về “Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức””.

Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành một số văn bản liên quan đến cải cách chế độ công vụ, công chức(1).

Từ năm 2016, thành phố triển khai giám sát việc thực hiện sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố bằng phần mềm nhằm đôn đốc về tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện. Đây là cách làm mới, nhằm không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, xác định trách nhiệm về từng việc cụ thể của người đứng đầu địa phương, đơn vị. Hằng năm, Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá và phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ mà Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao cho người đứng đầu các sở, ngành, đơn vị và ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Đi đầu trong thực hiện các chủ trương thí điểm của Trung ương về xây dựng chính quyền, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ và các sở chuyên ngành thực hiện kiểm tra, rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân thành phố quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị, bảo đảm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị rõ ràng, trong đó quy định rõ cơ quan phối hợp, cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính; đồng thời xác định rõ số lượng các đơn vị trực thuộc không vượt quá so với quy định. Hiện nay, 20/20 sở, 21 chi cục và tương đương trực thuộc sở đều ban hành quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức. Sau khi kiện toàn, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức nội bộ theo các thông tư liên tịch giữa bộ chuyên ngành và Bộ Nội vụ, tổng số phòng chuyên môn trực thuộc các sở còn 148 phòng, giảm 11 phòng so với trước đó.

Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện, 15/15 ủy ban nhân dân quận, huyện đều thực hiện kiểm tra, rà soát, xây dựng và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân các quận, huyện theo đúng Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, ngày 5-5-2014, của Chính phủ, về “Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh” và các thông tư liên tịch của bộ chuyên ngành và Bộ Nội vụ hướng dẫn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện. Năm 2018, thành phố thực hiện việc thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện; theo đó, quận Hồng Bàng thực hiện hợp nhất Văn phòng Quận ủy với Văn phòng Hội đồng nhân dân quận và Ủy ban nhân dân quận; các huyện An Dương, An Lão thực hiện hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân huyện; huyện Kiến Thụy thực hiện hợp nhất Phòng Nội vụ với Ban Tổ chức Huyện ủy, Thanh tra huyện với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, từ năm 2012 đến nay, thành phố Hải Phòng đã thực hiện tổ chức lại (hợp nhất, sáp nhập; chuyển đổi cơ quan quản lý, mô hình tổ chức; kiện toàn lại chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức; đổi tên; bổ sung nhiệm vụ...) đối với trên 100 đơn vị; sau khi tổ chức lại, giảm được 34 đơn vị. Thành phố cũng thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang thực hiện tự chủ (đến nay, đã chuyển đổi tự chủ chi thường xuyên, tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư đối với 11 đơn vị). Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố đã xây dựng Đề án “Sắp xếp các ban quản lý dự án” và Đề án “Chuyển đổi cơ chế tài chính và sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập”, trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, chỉ đạo thực hiện. Theo đó, sau khi thực hiện phương án chuyển đổi cơ chế tài chính và sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập sẽ giảm được 102 đơn vị (đạt tỷ lệ 10,35%), chuyển đổi cơ chế tài chính đối với 106 đơn vị sang tự chủ kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư.

Tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thành phố chủ động và mạnh dạn đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan trung ương về phân cấp, phân quyền hoặc có một số cơ chế đặc thù. Ủy ban nhân dân thành phố từng bước chỉ đạo đổi mới, tăng cường phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân thành phố cho các cơ quan, đơn vị và các cấp chính quyền địa phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó có một số lĩnh vực quan trọng, như quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quản lý tài sản công; quản lý đầu tư, quản lý ngân sách nhà nước và quản lý vốn tại các doanh nghiệp nhà nước; quản lý đất đai, tài nguyên; quản lý các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công; quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức,... Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao thông qua việc ban hành các quy định về trách nhiệm người đứng đầu, như trách nhiệm người đứng đầu ủy ban nhân dân quận, ủy ban nhân dân phường trong công tác quản lý đô thị; trách nhiệm người đứng đầu các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân quận, huyện trong tham mưu, thực hiện công tác cải cách hành chính...

Thực hiện tốt công tác quản lý biên chế và tinh giản biên chế.

Thành phố Hải Phòng là địa phương tự chủ, tự cân đối ngân sách, nên công tác quản lý biên chế luôn được thực hiện chặt chẽ, với tinh thần tiết kiệm để giảm gánh nặng cho ngân sách. Số lượng biên chế công chức hành chính được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua và Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ cho các cơ quan luôn bảo đảm không vượt quá số lượng biên chế được Bộ Nội vụ giao. Việc sử dụng biên chế tiết kiệm, hiệu quả của thành phố được Bộ Nội vụ đánh giá cao trong bối cảnh nhiều địa phương sử dụng biên chế vượt số lượng được Bộ Nội vụ giao. Biên chế sự nghiệp giao cho các đơn vị luôn bằng hoặc thấp hơn định mức mà Nhà nước cho phép. Riêng biên chế sự nghiệp của ngành giáo dục và đào tạo luôn biến động, vì trên thực tế, luôn có sự biến động về số học sinh, số lớp học; biên chế của các khối khác cơ bản ổn định; một số đơn vị của ngành y tế có sự bổ sung biên chế, do số lượng biên chế được giao quá thấp so với định mức quy định. Ủy ban nhân dân thành phố đã hoàn thành việc xây dựng Đề án tinh giản biên chế. Đến nay, thành phố đã thực hiện tinh giản biên chế được 512 người và bảo đảm lộ trình đến năm 2021 sẽ giảm 10% tổng số biên chế toàn thành phố; đồng thời đã chuyển 2.674 người làm việc theo cơ chế tự chủ.

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thông qua đổi mới công tác tuyển dụng và công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ này.

Đối với công tác tuyển dụng công chức, ngay từ năm 2013, thành phố đã chỉ đạo đổi mới công tác tuyển dụng công chức, từ việc xây dựng ngân hàng câu hỏi, xác định vị trí tuyển dụng theo cơ cấu vị trí việc làm, tiếp nhận hồ sơ, đến việc tổ chức thi tuyển; thực hiện kiểm tra chặt chẽ đối với văn bằng, chứng chỉ của người dự tuyển công chức. Hải Phòng là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức kỳ thi tuyển công chức trên máy vi tính theo nguyên tắc cạnh tranh, trong đó nhiều vị trí có tỷ lệ cạnh tranh cao. Việc đổi mới cách thức thi tuyển như vậy được dư luận ủng hộ, hưởng ứng và đánh giá là khách quan, thực chất, được các cấp, các ngành trong thành phố đồng tình và được Chính phủ, Bộ Nội vụ biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao. Qua đó, chất lượng đầu vào của đội ngũ công chức thực sự được nâng cao. Sau đó, thành phố tiếp tục thực hiện đổi mới tuyển dụng công chức theo hướng công khai, minh bạch. Năm 2018, thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ về việc hoàn thành thí điểm một số nội dung tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2016, được các thí sinh ủng hộ, đánh giá cao. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đồng ý cho Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thí điểm đổi mới tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2017, 2018.

Về việc tuyển dụng viên chức, thành phố phân cấp mạnh và giao quyền chủ động cho người đứng đầu sở, ngành, quận, huyện trong việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ, người đứng đầu đơn vị được giao quyền quyết định phương thức tuyển dụng và thành lập hội đồng tuyển dụng viên chức tại đơn vị mình. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ trực thuộc thuộc sở, ngành, quận, huyện thì ủy quyền, hoặc giao cho giám đốc sở, ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định phương thức tuyển dụng và thành lập hội đồng tuyển dụng viên chức. Trong công tác tuyển dụng, thành phố ưu tiên những người tốt nghiệp đại học chính quy, thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và nước ngoài, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố được quan tâm chỉ đạo và đạt những kết quả tích cực. Hằng năm, thành phố bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách thành phố để chi cho công tác này. Căn cứ quy định của Nhà nước và quy định của thành phố, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động vận dụng và tạo thêm điều kiện về vật chất, bố trí công việc hợp lý để cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ. Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cũng từng bước được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Quy mô, số lượng, chất lượng, hình thức đào tạo, bồi dưỡng có bước phát triển rõ rệt; số lượng các lớp, các khóa bồi dưỡng tăng hằng năm. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được bảo đảm về số lượng và từng bước nâng lên về trình độ chuyên môn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ.

Thực hiện nghiêm túc việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố, gắn với kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý công chức và thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị mình.

Chủ tịch và các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp chủ trì các đoàn kiểm tra đột xuất việc thực thi công vụ tại một số sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Việc kiểm tra công vụ của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã tạo chuyển biến rõ rệt trong siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức toàn thành phố. Các cơ quan, địa phương đã khẩn trương tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra công vụ theo thẩm quyền, có tác dụng tích cực đối với việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Kỷ cương, kỷ luật hành chính được duy trì, đạo đức công vụ được đề cao trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố.

Mặc dù đạt được một số kết quả đáng khích lệ, việc cải cách chế độ công vụ, công chức ở thành phố Hải Phòng cũng còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Đội ngũ cán bộ, công chức các sở, ngành, quận, huyện về cơ bản vẫn mang lề lối làm việc quan liêu, thụ động, chưa có sự chuyển biến mạnh trong phong cách, thái độ làm việc, dẫn đến làm lỡ những cơ hội thu hút các nguồn lực, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Tuy số lượng cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo có trình độ đại học, trên đại học tăng, song chất lượng, năng lực, trách nhiệm thực thi công vụ, phục vụ của đội ngũ này chưa đáp ứng yêu cầu, chưa tương xứng giữa trình độ đào tạo với chất lượng, hiệu quả công việc. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa đồng đều, thậm chí một bộ phận công chức, viên chức còn yếu về năng lực, nhất là năng lực phát hiện vấn đề, tham mưu và đề xuất biện pháp giải quyết; một bộ phận công chức, viên chức có chuyên ngành chưa phù hợp với vị trí việc làm, trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng hành chính hạn chế, còn thiếu trách nhiệm, có biểu hiện nhũng nhiễu; một số công chức, viên chức vi phạm kỷ luật công vụ, làm giảm niềm tin trong nhân dân. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là việc đào tạo lại chưa đáp ứng yêu cầu, chưa gắn với bố trí sử dụng; việc luân chuyển cán bộ chưa được quan tâm thường xuyên, liên tục, chưa gắn với yêu cầu, nhiệm vụ. Quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức chưa bảo đảm sự cân đối về cơ cấu, ngành nghề, lĩnh vực đào tạo. Một số cán bộ, công chức, viên chức còn có biểu hiện chạy theo bằng cấp, thiếu chuyên sâu, chưa thiết thực phục vụ nhiệm vụ được giao, vị trí đảm nhiệm. Thành phố cũng chưa có chính sách phù hợp để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại các cơ quan của địa phương.

*
* *

Thời gian tới, để triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24-1-2019, của Bộ Chính trị, “Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu gắn với hoàn thiện bộ máy chính quyền đô thị là hết sức cần thiết. Vì vậy, thành phố tập trung vào những giải pháp chủ yếu như sau:

Một là, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Mục tiêu cơ bản của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với số lượng, cơ cấu đồng bộ và hợp lý, phù hợp với yêu cầu thực tiễn quản lý hành chính nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ; có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm, năng lực thi hành công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu công cuộc xây dựng, phát triển thành phố trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thành phố tập trung thực hiện những công việc sau:

1- Tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng công chức, viên chức theo hướng công khai, minh bạch.

2- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện nghiêm túc chế độ bắt buộc đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lãnh đạo, quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng; đồng thời có cơ chế khuyến khích đào tạo ở trong nước và nước ngoài.

3- Thực hiện nghiêm túc, thực chất công tác quy hoạch cán bộ và quy trình mới về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, gắn với tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức vụ, chức danh; công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu và cơ quan tham mưu về công tác cán bộ. Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho thôi giữ chức vụ, cho từ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp. Đẩy mạnh việc thực hiện thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp.

4- Đổi mới cách thức tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, nâng hạng viên chức, bảo đảm nghiêm túc, minh bạch, khách quan, công bằng.

5- Thực hiện nghiêm việc đánh giá công chức, viên chức hằng năm, bảo đảm chính xác, khách quan, làm cơ sở để tinh giản biên chế; kiên quyết phát hiện, đề xuất tinh giản đối với những công chức, viên chức trì trệ, nhũng nhiễu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Hai là, xây dựng và thực hiện chế độ đãi ngộ, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Nghiên cứu cơ chế, chính sách phát hiện, sử dụng các chuyên gia, người có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm; thu hút, trọng dụng nhân tài để tiếp nhận, bố trí công tác tại các cơ quan của thành phố.

Ba là, tiếp tục xây dựng đạo đức, nâng cao phẩm chất và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng nâng cao năng lực, kỷ luật, đạo đức và thái độ thực thi pháp luật, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thực hiện tốt Chương trình hành động số 18-Ctr/TU, ngày 29-12-2016, của Thành ủy, “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong công chức, viên chức khối chính quyền”; Chỉ thị số 21/CT-UBND, ngày 26-9-2016, của Ủy ban nhân dân thành phố, “Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố”. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các quy định, quy chế về chế độ trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, phong cách, lối sống, quy tắc ứng xử đối với cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng hệ thống chuẩn mực ứng xử trong các mối quan hệ giữa cán bộ, công chức, viên chức với doanh nghiệp và nhân dân. Khắc phục tình trạng quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và từng cán bộ, công chức, viên chức phải luôn rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Bốn là, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra đối với cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò của các cơ quan thanh tra, kiểm tra; tập trung chỉ đạo và xử lý nghiêm, đúng pháp luật các hành vi tham nhũng, lãng phí, những hành vi lợi dụng chống tham nhũng để vu khống, tố cáo sai sự thật. Xử lý nghiêm, kịp thời tập thể, cá nhân có suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đồng thời khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Năm là, tiếp tục kiện toàn bộ máy gắn với tăng cường phân cấp, phân quyền, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng thành phố thông minh.

Bộ máy quản lý cán bộ, công chức, viên chức cần được tổ chức phù hợp với hệ thống công vụ chuyên nghiệp, hiện đại. Tiếp tục tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với giao trách nhiệm cho người đứng đầu và thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có. Tích cực ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý cán bộ, công chức, viên chức, như sử dụng máy chấm công bằng vân tay, thẻ quẹt, ca-mê-ra tại bộ phận “một cửa”... để tạo dựng nền văn hóa công sở văn minh, hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tính kỷ luật, tự giác cao./.

-----------------------------------

(1) như Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm; điều động, luân chuyển và quy hoạch công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (không thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy quản lý); Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp, công chức, viên chức; Quy định một số nội dung về tuyển dụng, tiếp nhận công chức và xét chuyển thành công chức tại thành phố Hải Phòng; Quyết định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc; Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, viên chức và lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hải Phòng; Quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và việc xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị về việc nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức; Quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; Quy định về cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng...

Nguyễn Văn TùngPhó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Mới nhất

Video