Thứ Hai, 24/1/2022
Binh chủng Tăng Thiết giáp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
25/9/2019 0:12' Gửi bài này In bài này
Tôn vinh các điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” Binh chủng Tăng thiết giáp - Nguồn: qdnd.vn

Những năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân” ở Binh chủng Tăng Thiết giáp được Thường vụ Đảng ủy Binh chủng lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ đến mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng; kịp thời xây dựng kế hoạch, quy chế; ban hành Quy định các tiêu chí phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng bộ và toàn Binh chủng sát với yêu cầu, nhiệm vụ và chức trách của từng đối tượng. Sau hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị, kết quả đạt được thể hiện trên một số nội dung sau:

Thứ nhất, công tác giáo dục, quán triệt được tiến hành thường xuyên, liên tục, ngày càng đi vào chiều sâu, có nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng Binh chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức chặt chẽ việc giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Tập trung nâng cao chất lượng quán triệt, giáo dục, chú trọng lựa chọn nội dung gắn với đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức học tập phù hợp với đối tượng và đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc có chất lượng việc nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo quy định cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng; quân số tham gia học tập đạt 99,56%. Ngoài các tài liệu giáo dục chung theo quy định, các đơn vị chủ động biên soạn các chuyên đề giáo dục đơn vị tự xác định, cụ thể hóa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ và nhiệm vụ chính trị được giao(1). Nội dung học tập hướng vào nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, tinh thần khắc phục khó khăn, phong cách tư duy, phong cách làm việc; giáo dục động cơ phấn đấu, trách nhiệm đối với công việc, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần cảnh giác đấu tranh, khắc phục những biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng trung bình chủ nghĩa, thực dụng, cơ hội, quan liêu, gia trưởng, quân phiệt, ngại khó, làm việc cầm chừng, lối sống tự do buông thả, vi phạm kỷ luật của Quân đội, pháp luật của Nhà nước ảnh hưởng đến truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”... Thông qua học tập, quán triệt giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng có nhận thức sâu sắc về những nội dung mới, cốt lõi của Chỉ thị số 05 và những tiêu chí của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Thứ hai, kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền với đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình mới, cách làm hiệu quả thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, đẩy mạnh tuyên truyền “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”; kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền với đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng và xây dựng cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền thường xuyên được đổi mới phù hợp đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và từng đối tượng. Việc tuyên truyền, cổ động nêu gương các điển hình tiên tiến được tiến hành thường xuyên và kịp thời với chủ trương “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”; nhiều cơ quan, đơn vị đã kết hợp tốt việc nêu gương những cán bộ, đảng viên gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, những mô hình mới, cách làm hiệu quả, những kết quả tốt của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để tuyên truyền, giáo dục, nhân rộng và phát huy trong học tập và làm theo Bác. Việc đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, quân đội và địa phương, trên Tờ thông tin tăng thiết giáp, trên hệ thống truyền thanh nội bộ, pa-nô, khẩu hiệu, bảng tin, bảng ảnh ở các đơn vị đã thực sự phát huy tốt hiệu quả, tác dụng.

Thông qua thực tiễn triển khai việc học tập và làm theo Bác đã trở thành phong trào hành động sâu rộng trong toàn Binh chủng, xuất hiện nhiều phong trào, cách làm hay, mô hình hiệu quả và những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần quan trọng trong xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh tổng hợp của cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức, trách nhiệm, vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, các tổ chức vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện nói đi đôi với làm, lấy những việc làm tốt của đội ngũ cán bộ để cảm hóa, thuyết phục quần chúng. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Binh chủng đã tiến hành nhiều biện pháp đồng bộ, đặc biệt, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò của chính ủy, chính trị viên (bí thư) và người chỉ huy trong tổ chức, thực hiện. Quán triệt và thực hiện tốt phương châm: Trên làm trước, dưới làm sau; cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu, đi đầu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện. Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII nhiều đồng chí cán bộ đã nghiêm túc kiểm điểm, thẳng thắn nhận rõ những khuyết điểm, hạn chế của bản thân, tiếp thu sự phê bình, đóng góp ý kiến của đồng chí, đồng đội một cách chân thành, cầu thị. Nhiều đồng chí cán bộ, đảng viên đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong đơn vị để bộ đội noi theo; vừa tích cực rèn luyện, vừa nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu phê bình của quần chúng để sửa chữa, khắc phục hạn chế, yếu kém. Mặt khác, đội ngũ cán bộ các cấp còn thường xuyên gần gũi giúp đỡ cấp dưới, sâu sát kiểm tra; nghiêm khắc đấu tranh phê bình với những nhận thức lệch lạc, các hành vi, việc làm sai trái trong đơn vị.

Thứ tư, kết hợp chặt chẽ nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, góp phần làm chuyển biến toàn diện các mặt công tác và trong xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.

Tinh thần tích cực, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên được củng cố, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng được giữ vững, phát huy tốt ý thức tự phê bình và phê bình của đảng viên, nội bộ đoàn kết thống nhất cao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị luôn phát huy vai trò gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. 100% số cán bộ, đảng viên và quần chúng xây dựng bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu, xác định rõ những nội dung học tập, làm theo Bác gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và chức trách nhiệm vụ được giao; phát huy tốt vai trò của tổ chức đảng, chỉ huy và tổ chức quần chúng trong quản lý, theo dõi, giám sát việc tu dưỡng học tập, rèn luyện của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nêu cao vai trò trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, có chuyển biến rõ rệt về đạo đức, lối sống, khắc phục khâu yếu, mặt yếu ở đơn vị, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương cán bộ, đảng viên, quần chúng gương mẫu, tận tụy, chủ động sáng tạo trong học tập, công tác và thực hiện nhiệm vụ.

Quán triệt, vận dụng liên hệ học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, các đơn vị đã thường xuyên duy trì nghiêm túc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tích cực đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế; tăng cường bồi dưỡng tổ chức phương pháp huấn luyện, diễn tập, góp phần nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác cho cán bộ các cấp. Đưa những nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng các hình thức tuyên truyền sinh động, như sinh hoạt tư tưởng, tọa đàm, diễn đàn và các hình thức tuyên truyền trực quan..., góp phần làm chuyển biến toàn diện chất lượng xây dựng đơn vị, nâng cao nhận thức, động cơ, trách nhiệm, đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong toàn Binh chủng.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở các cơ quan, đơn vị trong Binh chủng đã hướng mạnh vào phong trào thi đua quyết thắng, nêu gương các điển hình tiên tiến, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ và nâng cao chất lượng xây dựng chính quy ở đơn vị. Cơ bản cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; tích cực rèn luyện lễ tiết tác phong chính quy, nền nếp, chế độ công tác; tự giác chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước và quân đội, quy định của cơ quan, đơn vị. Việc kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến kết quả xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện đã góp phần làm giảm đáng kể tình hình vi phạm kỷ luật, nhất là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Tích cực cải thiện điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, làm việc của bộ đội. Quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất hậu cần, không để thất thoát, tham ô, lãng phí; duy trì tốt hoạt động mô hình quân - dân y kết hợp. Chủ động nghiên cứu, ứng dụng trong quản lý, sử dụng các loại vũ khí, trang bị hiện có và vũ khí trang bị mới, hiện đại; thực hiện đồng bộ và bảo đảm tốt vũ khí trang bị cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Binh chủng.

Thứ năm, công tác kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết của cấp ủy, chỉ huy các cấp được duy trì thường xuyên, đạt hiệu quả thiết thực.

Quán triệt chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình yêu cầu, nhiệm vụ và được tiến hành đúng nguyên tắc, quy chế, quy định. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên về tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức, kỷ luật và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ(2).

Luôn coi trọng nền nếp, chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát thường xuyên và tự kiểm tra, giám sát của từng cấp ủy, chi bộ. Hằng tháng, hằng quý trong kết luận và nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ đều đánh giá việc học tập và làm theo của tập thể và từng cá nhân, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm để có biện pháp khắc phục kịp thời, định rõ thời gian phấn đấu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo nhiệm vụ, chức trách đối với cán bộ, đảng viên. Chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn và kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm. Đồng thời, lấy kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí quan trọng trong bình xét thi đua, khen thưởng, trong nhận xét, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Hằng năm, Bộ Tư lệnh tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương kết hợp với các đợt kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm và kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Binh chủng để đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị ở các cơ quan, đơn vị. Sau kiểm tra, giám sát, 100% cấp ủy, chi bộ và đảng viên có kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm, gắn với tự phúc tra, kiểm tra của cấp ủy các cấp.

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; trách nhiệm và chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên có bước chuyển biến rõ rệt; quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng được củng cố, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong xây dựng nội bộ và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Việc sơ kết, tổng kết được duy trì chặt chẽ, nghiêm túc, các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị đã tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết hằng năm và sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đúng hướng dẫn của cấp trên. Các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện có nền nếp hội nghị tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp dịp 19-5 hằng năm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo Bác(3).

Có thể khẳng định, 3 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Binh chủng Tăng Thiết giáp triển khai phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của Binh chủng. Việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần làm chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Binh chủng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tự giác, tích cực tu dưỡng rèn luyện, khắc phục có hiệu quả khâu yếu, mặt yếu, nhất là về đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy, bảo đảm an toàn; luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, yêu thương đồng chí, đồng đội, đoàn kết quân dân. Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến toàn diện và trên từng lĩnh vực công tác đã xuất hiện, tạo được sự lan tỏa lớn trong toàn Binh chủng, góp phần xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức(4); không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Binh chủng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Để Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII tiếp tục đi vào thực tiễn, có sức lan tỏa, đạt hiệu quả cao, Thường vụ Đảng ủy Binh chủng Tăng Thiết giáp chủ trương gắn với đẩy mạnh thực hiện hai nội dung đột phá, theo đó tập trung vào những giải pháp cơ bản sau:

Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Đây là giải pháp cơ bản, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, xây dựng quyết tâm hành động cao cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Binh chủng. Thông qua đó, làm cho mọi tổ chức, cá nhân nhận thấy rõ đây là nhiệm vụ cấp bách, cơ bản, lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; đồng thời, là nội dung quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ Binh chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện tốt Chỉ thị số 05, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII không chỉ có ý nghĩa giáo dục, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, mà còn là cơ sở để xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lý, chỉ huy, tư duy độc lập, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong mọi hoàn cảnh. Vì vậy, Binh chủng xác định học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh là một trong những điểm nhấn quan trọng. Trong đó, chỉ rõ việc học tập, làm theo phong cách Hồ Chí Minh không phải là sự sao chép, rập khuôn, máy móc,... mà là học tập ở tinh thần, phương pháp, cách ứng xử của Người với công việc, với con người, với thiên nhiên. Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tạo thành nguồn nội lực tinh thần to lớn, kim chỉ nam để mọi cán bộ, chiến sĩ, viên chức quốc phòng trong toàn Binh chủng vượt qua khó khăn, thử thách, hết lòng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Quy định số 08-QĐi/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thực sự coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, được duy trì thành nền nếp, chế độ của tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Động viên, hướng dẫn mọi tổ chức, cá nhân tự giác đăng ký thực hiện Chỉ thị với các tiêu chí cụ thể, bám sát phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ đánh giá kết quả”. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng yêu cầu cán bộ, đảng viên phải làm gương trước quần chúng, cấp trên làm gương trước cấp dưới, đúng với tinh thần: “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”; kết hợp giữa “xây” với “chống”, lấy xây làm chính. Đồng thời, lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chí cơ bản để đánh giá năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; thước đo phẩm chất, năng lực, ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, nhất là cán bộ chủ trì các cấp.

Ba là, tạo được sự chuyển biến căn bản về nhận thức, trách nhiệm, vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện nói đi đôi với làm, lấy những việc làm tốt của đội ngũ cán bộ để cảm hóa, thuyết phục quần chúng. Phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò của chính ủy, chính trị viên (bí thư) và người chỉ huy trong tổ chức, thực hiện. Quán triệt và thực hiện tốt phương châm: Trên làm trước, dưới làm sau; cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu, đi đầu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện.

Bốn là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong triển khai, tổ chức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân rộng điển hình tiên tiến, những mô hình hay; cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả; gương người tốt, việc tốt, nhất là ở cấp cơ sở. Kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, bảo vệ chủ nghĩa Mác  - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng và thành quả cách mạng.

Năm là, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, duy trì nghiêm việc thực hiện Chỉ thị gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Cấp ủy các cấp cần xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình yêu cầu, nhiệm vụ và được tiến hành đúng nguyên tắc, quy chế, quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo nhiệm vụ, chức trách đối với cán bộ, đảng viên. Chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn và kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm. Duy trì có nền nếp, chặt chẽ và nghiêm túc công tác sơ kết, tổng kết gắn với tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp dịp 19-5 hằng năm.

Tự hào với truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng tăng thiết giáp hôm nay nguyện một lòng sắt son với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Quán triệt sâu sắc đường lối chính trị, quân sự của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm chiến đấu vào thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Luôn nêu cao tinh thần chủ động, mưu trí, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó, lập nên nhiều chiến công mới, tô thắm thêm truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng”, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta viết tiếp những trang sử mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

----------------------------------------------------

(1) 5 năm qua (2014 - 2018) đã tổ chức nghiên cứu, học tập 25 chuyên đề giáo dục chung và 7 chuyên đề giáo dục do các đơn vị tự xác định
(2) 3 năm qua (2016 - 2018), các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Binh chủng đã tiến hành kiểm tra 105 tổ chức đảng, 1.474 đảng viên; giám sát: 11 tổ chức đảng, 1.967 đảng viên
(3) Kết quả trong 5 năm (2014 - 2019) có 221 tập thể, 708 cá nhân được tôn vinh, khen thưởng cấp cơ sở; 31 tập thể, 37 cá nhân được tôn vinh, khen thưởng cấp Binh chủng; 1 tập thể, 6 cá nhân được tôn vinh, khen thưởng cấp toàn quân
(4) Trung bình 5 năm qua (2014 - 2018) có 50,6% số tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh; 93,34% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàng Văn Lợi Đại tá, Phó Chính ủy Binh chủng Tăng Thiết giáp

Các tin khác

Mới nhất

Video