Thứ Sáu, 24/3/2023
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong lực lượng công an nhân dân
29/9/2019 16:32' Gửi bài này In bài này
Quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, đổi mới hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác KTGS cho cấp ủy các cấp, nhất là cấp ủy cơ sở - Nguồn: antv.gov.vn

Những kết quả đạt được

Kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm cho Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; bảo vệ tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ, và do nơi kiểm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài thì chính sách đúng mấy cũng vô ích”(1). Người cũng nhấn mạnh: “Có kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực và lực lượng to tát của nhân dân, mới biết rõ nǎng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời”(2).

Quán triệt tinh thần trên, trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng và Đảng ủy Công an Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng trong CAND luôn thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng, như Ðiều lệ Ðảng; Kết luận số 72-KL/TW, ngày 17-5-2010, của Bộ Chính trị “Về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng đến năm 2020”; Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016, của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng”; Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 1-6-2017, của Bộ Chính trị về “Giám sát trong Đảng”; Thông báo Kết luận số 38-TB/TW, ngày 3-8-2017, của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng đến năm 2020”; Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25-2-2019, của Bộ Chính trị “Về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ”; Quy định số 192-QĐ/TW, ngày 28-5-2019, của Bộ Chính trị “Về tổ chức đảng trong Công an nhân dân Việt Nam”,...

Công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng trong lực lượng CAND đã được Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Ðảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy, UBKT cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc với quan điểm: kiên quyết xử lý nếu có vi phạm, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”; việc xử lý cán bộ sai phạm chỉ làm tăng thêm uy tín và sức mạnh của lực lượng công an. Thông qua công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng, UBKT Ðảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy, UBKT các cấp đã chủ động triển khai nhiều biện pháp để phòng ngừa, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý cán bộ, đảng viên trong lực lượng có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy trình, quy chế công tác, vi phạm pháp luật,… Những biện pháp này có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh đối với cán bộ, đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao sức mạnh và uy tín của lực lượng CAND, được các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Theo thống kê sơ bộ, từ năm 2014 đến năm 2018, cấp ủy, ban thường vụ và UBKT các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 22 tổ chức đảng cấp dưới và 136 đảng viên; tiến hành kiểm tra 4.146 tổ chức đảng và 244 đảng viên; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng của tổ chức đảng cấp dưới đối với 4 đảng ủy cơ sở và 9 chi bộ; kiểm tra việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 50 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 1.578 tổ chức đảng và 1.154 đảng viên. Thông qua công tác KTGS, các tổ chức đảng có thẩm quyền thuộc Đảng bộ Công an Trung ương đã thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó có nhiều cán bộ cao cấp, sĩ quan cấp tướng, kể cả số cán bộ, đảng viên đã nghỉ hưu.

Năm 2018, UBKT Ðảng ủy Công an Trung ương đã tham gia đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ 2 tổng cục; đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đề nghị UBKT Trung ương xem xét thi hành kỷ luật đối với một số tập thể và cá nhân; tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương thi hành kỷ luật đối với các cá nhân thuộc thẩm quyền. Các trường hợp sau khi kiểm tra, xác minh, kết luận có vi phạm đều được xử lý nghiêm minh, bảo đảm tính giáo dục và phòng ngừa, răn đe đối với những trường hợp khác. Nhờ vậy, những năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong lực lượng CAND luôn vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều đó đã khẳng định, công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng trong lực lượng CAND đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; là nhân tố quyết định đến việc bảo vệ tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay.

Một số hạn chế, khuyết điểm

Một số cấp ủy, tổ chức đảng và một số cán bộ, đảng viên chưa nhận thức sâu sắc, đầy đủ về công tác KTGS, chưa tạo điều kiện cho chủ thể KTGS thực hiện nhiệm vụ; chất lượng, hiệu quả công tác KTGS ở một số đảng bộ chưa cao; có những khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên chậm được phát hiện, kiểm tra, xử lý, hoặc xử lý kéo dài, nên kỷ cương, kỷ luật ở một số đơn vị chưa nghiêm. Sự phối hợp giữa công tác KTGS của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước có lúc, có nơi chưa thực sự chặt chẽ, xử lý chưa đủ nghiêm minh.

Một số chi bộ còn biểu hiện nể nang, né tránh, e dè, chưa quyết liệt trong đấu tranh, xử lý đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Một số cán bộ kiểm tra không cầu thị lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh, trao đổi, góp ý của cán bộ, đảng viên, quần chúng và các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp dưới hay cùng cấp. Một số cán bộ kiểm tra có lời nói, việc làm, cách ứng xử chưa đúng mực, thiếu thiện chí, thiếu tin tưởng đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, làm cho tổ chức đảng và đảng viên e ngại, né tránh, thiếu hợp tác trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu về tình hình hoạt động của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; vì vậy, khó phát hiện được những khuyết điểm, hạn chế, dấu hiệu vi phạm của đối tượng KTGS.

Một số UBKT cấp ủy cơ sở chưa đề cao trách nhiệm chủ động bám sát các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên để nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm, nên việc xác định nội dung, đối tượng KTGS còn dàn trải, chưa đi vào trọng tâm, trọng điểm, những nơi dễ phát sinh vi phạm. Một số chi bộ chậm tổ chức thực hiện, hoặc thực hiện nhưng chưa bám sát chương trình KTGS đã đề ra; cá biệt, có trường hợp thực hiện không đầy đủ chương trình KTGS; thực hiện mang tính hình thức, chiếu lệ để đối phó với việc kiểm tra của cấp trên. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng ở nhiều nơi còn lỏng lẻo, chưa nghiêm; nhiều khuyết điểm, vi phạm không được chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, xử lý triệt để. Một số chi ủy chưa chủ động trong việc nắm bắt tình hình đảng viên nhằm sớm phát hiện vi phạm; chưa chủ động đề ra chương trình, kế hoạch KTGS; cấp ủy một số đơn vị chưa quan tâm kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa những sai phạm, thiếu sót theo kết luận của các đoàn KTGS.

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân

Một là, tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT và đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, tính cấp bách của công tác KTGS, kỷ luật đảng đối với việc xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong lực lượng CAND, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, nhằm góp phần xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, làm cho Ðảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong lực lượng CAND; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên CAND “vừa hồng, vừa chuyên”; củng cố niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân đối với lực lượng CAND. Công tác KTGS cần phải kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Cấp ủy, thủ trưởng công an các cấp cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo công tác KTGS của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, UBKT Trung ương, các nghị quyết, chương trình của Ðảng ủy Công an Trung ương trong lực lượng CAND. Quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, đổi mới hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác KTGS cho cấp ủy các cấp, nhất là cấp ủy cơ sở.

Hai là, UBKT Ðảng ủy Công an Trung ương chủ động tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả Quy định số 192-QĐ/TW, ngày 18-5-2019, của Bộ Chính trị “Về tổ chức đảng trong Công an nhân dân Việt Nam”, Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25-2-2019 của Bộ Chính trị “Về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ”,… để thống nhất thực hiện trong thời gian tới; sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an Trung ương với UBKT tỉnh ủy, thành ủy trong KTGS và thi hành kỷ luật đảng đối với đảng bộ công an tỉnh, thành phố cho phù hợp với Quy định số 192-QĐ/TW của Bộ Chính trị, trình Ủy ban Kiểm tra Trung ương ký ban hành để thống nhất thực hiện. Tham mưu giúp Đảng ủy Công an Trung ương xây dựng quyết định của Ban Bí thư ban hành kèm theo quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ KTGS tổ chức đảng và đảng viên ở đảng bộ công an các địa phương trong việc chấp hành nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn đảng ủy, UBKT các cấp thực hiện hiệu quả nghiệp vụ KTGS, thi hành kỷ luật đảng bảo đảm đổi mới, sát hợp với tình hình thực tế hiện nay và đúng với quy định của Đảng, trong đó cần đặc biệt chú trọng tăng cường vai trò, trách nhiệm tự kiểm tra của cấp ủy, UBKT các cấp trong lực lượng CAND.

Ba là, tiếp tục đổi mới phương thức, biện pháp KTGS, thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ trên cơ sở giữ vững nguyên tắc công khai, dân chủ, khách quan, dựa vào tổ chức đảng, phát huy tinh thần tự giác và trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên. Nâng cao chất lượng KTGS, bảo đảm chủ động, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, tiến hành thường xuyên, toàn diện, thận trọng và chặt chẽ, mang tính giáo dục cao, lấy phòng ngừa, xây là chính và đúng theo quy định của Đảng; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của đảng ủy cấp trên. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa công tác KTGS của Đảng với công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát của Nhà nước, của các đoàn thể chính trị - xã hội và quá trình điều tra, truy tố, xét xử… của cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân; tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ và toàn diện 4 nhóm giải pháp trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, bảo đảm đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS, kỷ luật đảng.

Coi trọng việc nắm tình hình hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các đơn vị để sớm phát hiện, ngăn ngừa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, đặc biệt là các dấu hiệu vi phạm khi còn manh nha, để kịp thời ngăn chặn vi phạm, không để xảy ra trầm trọng hơn. Phát huy sự tham gia của các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân vào công tác KTGS của Đảng theo nguyên tắc vừa tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, vừa có sự phân tích, chọn lọc các ý kiến, biết “lọc thô lấy tinh”, kịp thời uốn nắn, làm rõ những ý kiến thiếu khách quan, phiến diện, thậm chí vì động cơ cá nhân. Nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc phối hợp, trao đổi, cập nhật dữ liệu, thông tin về công tác KTGS, thi hành kỷ luật đảng trong lực lượng CAND.

Bốn là, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15-3-2018, của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị định số 01/NĐ-CP, ngày 6-8-2018, của Chính phủ “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an”; Đề án số 08-ĐA/ĐUCA, ngày 10-8-2018, của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương “Về kiện toàn tổ chức đảng và cấp ủy trong Công an nhân dân”; Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW, ngày 27-2-2015, của Ủy ban Kiểm tra Trung ương “Về cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên Ủy ban Kiểm tra của đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở thuộc Đảng bộ Công an Trung ương”,… nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp trong Ðảng bộ Công an Trung ương đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, mô hình thống nhất từ Trung ương đến cấp quận, huyện và tương đương, bảo đảm hoạt động có hiệu quả, hiệu lực, ngang tầm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Sớm hoàn chỉnh Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT và cơ quan UBKT các cấp trong CAND báo cáo đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương ký ban hành. Quan tâm, làm tốt các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện làm việc để cơ quan UBKT và cán bộ kiểm tra các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chủ động quy hoạch thành viên UBKT các cấp cho mỗi nhiệm kỳ đại hội đảng để bảo đảm tính kế thừa và phát triển.

Năm là, tiếp tục thực hiện hiệu quả, thiết thực cuộc vận động “Xây dựng người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, trước hết là đợt sinh hoạt chính trị về nhận diện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên trong CAND và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, Chỉ thị số 04/CT-BCA, ngày 19-5-2018, của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới,… nhằm xây dựng người cán bộ kiểm tra đảng trong lực lượng CAND có phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu, có sự nhạy cảm về chính trị, có năng lực, trình độ chuyên môn, đặc biệt là chuyên môn về công tác KTGS của Đảng để hoàn thành tốt nhiệm vụ nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm, đề xuất quyết định kiểm tra sát, đúng và trúng. Tiếp tục quan tâm đổi mới công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ để nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra chuyên trách các cấp trong lực lượng CAND.

Sáu là, tiếp tục nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn công tác KTGS và kỷ luật đảng trong lực lượng CAND theo hướng gắn lý luận với thực tiễn; qua đó phân tích rõ những bất cập, khó khăn, hạn chế, yếu kém, những bài học kinh nghiệm; từ đó đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém, nâng cao chất lượng công tác KTGS và kỷ luật đảng trong thời gian tới. Đặc biệt, thông qua tổng kết thực tiễn công tác KTGS và kỷ luật đảng để kịp thời phát hiện, khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật đảng để phát huy và nhân rộng trong toàn lực lượng CAND./.

------------------------------------------

(1), (2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.5, tr. 520

Đặng Văn ChấnThiếu tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương

Các tin khác

Mới nhất

Video